ยอดเงินช่วยเหลือของแต่ละจังหวัด

1
เชียงใหม่

จาก 420 คน

96,507 บาท
2
สุพรรณบุรี

จาก 201 คน

57,239 บาท
3
ลำปาง

จาก 230 คน

47,065 บาท

4
ราชบุรี

จาก 120 คน

29,466 บาท

5
กรุงเทพมหานคร

จาก 45 คน

15,768 บาท

6
ตาก

จาก 151 คน

13,275 บาท

7
ประจวบคีรีขันธ์

จาก 15 คน

3,747 บาท

8
เชียงราย

จาก 1 คน

3,200 บาท

9
กาฬสินธุ์

จาก 3 คน

1,150 บาท

10
ลำพูน

จาก 2 คน

780 บาท